Fungo Cardoncello (Pleurotus eryngii)
Fungo Cardoncello (Pleurotus eryngii)